Blogit

Kristan omakuva. Nainen, jolla on vaaleat suorat, pitkät hiukset.

LÖYDETÄÄN YHDESSÄ! – HANKEESSA GERONOMIOPISKELIJANA

 

Lähes opintojeni alusta saakka olen ajatellut, että haluaisin suorittaa jonkin opintoihin liittyvän työharjoittelujaksoni hankkeessa. Lisäksi tavoitteenani on ollut lisätä tietouttani järjestöpuolen toimijoista ja toiminnasta. Olen työskennellyt noin 20 vuotta julkisella puolella hoitajan työssä. Käsitteenä sekä hanke, että järjestötyö ovat olleet minulle tuttuja entuudestaan, mutta halusin ehdottomasti perehtyä asioihin vielä syvemmin ja nähdä konkreettisesti mitä työ on käytännössä. Olen hyvin kiitollinen siitä, että sain mahdollisuuden tulla 5 viikoksi perehtymään Löydetään yhdessä! -hankkeeseen nyt viimeisessä työharjoittelussani. Aivan valmistumiseni kynnyksellä saan vielä oppia uutta ja lisää eväitä tulevaan ammattiini.

Ajattelen asiakkaiden kohtaamisen olevan koko hankkeen ydin, se tärkein asia.   On ollut ihana huomata, että asiakkaiden kohtaamiseen on tarvittava määrä aikaa. Kun jo ensimmäinen tapaamiskerta on kiireetön, on yhteistyölle varmasti jatkossakin enemmän edellytyksiä. Asiakkaat kohdataan yksilöllisesti, lämmöllä. Löydetään yhdessä! – hankkeen avulla ikäihmiset voivat löytää mielekästä tekemistä ja uusia ihmisiä elämäänsä, he saavat rinnalla kulkijan haastavimmille alkumetreille, jotta heillä olisi mahdollisuus päästä mukaan mieleiseensä toimintaan. Toimijuuteen, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen tukeminen on keino, jolla voidaan torjua yksinäisyyttä. Yksinäisyyttä kokevia ihmisiä löytyy paljon jokaisesta ikäryhmästä maassamme, ja on hyvin tärkeää, että asiaan reagoidaan. Tällä työllä saadaan ikääntyneen elämään merkitystä ja iloa. Pieniltä tuntuvat asiatkin voivat olla suuria elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä.

Minulla oli mahdollisuus osallistua työharjoittelujaksoni aikana Vuoteen VARES-verkoston vapaaehtoistoiminnan peruskurssille. Sain kurssilta uutta tietoa vapaaehtoistyöstä ja sen monipuolisista vaihtoehdoista. Jäin myös miettimään asiana sitä, mitä vapaaehtoistyötä tekevä itselleen voikaan saada. Kun antaa omastaan, saa aivan varmasti myös takaisin. Sain osallistua myös Lähde lentoon, vapauta osaamisesi vapaaehtoistoiminnassa tapahtumaan, sekä VARES-verkoston 15-vuotis synttäreille. Tapahtuma oli mielenkiintoinen ja antoisa. VARES-verkoston juhlassa kuultiin asioita ja muistoja vuosien varrelta toimintaan ja yhteistyöhön liittyen. Kylläpä VARES-verkosto ja sen toiminta avautuikin itselleni ihan eri tavalla, kun sain olla mukana tapahtumassa kuulemassa ja katsomassa. Harjoittelujaksoni aikana myös tutustuin Lähellä.fi palveluun verkossa sekä osallistuin muutamaan heidän koulutukseensa. Sivustolta on hyvä vinkata jatkossa toimintaa ja tapahtumia ikäihmisille. Harjoittelun myötä olen pannut merkille, että hanketyöhön kuuluu olennaisena osana hankkeen ja tapahtumien markkinoiminen kohderyhmälle. Käytössä ovat useat eri kanavat, ja työntekijöillä on todellista osaamista myös tähän asiaan. Oli hieno juttu, että sain oppia Canvan käyttöä ja ilmoitusten sekä postausten tekemistä.

Työharjoittelujaksoni on ollut mukaansa tempaava. Päivät ja viikot ovat kuluneet vauhdilla, sillä jotakin mielenkiintoista on ollut aina tekeillä. Olen päässyt näkemään ja kokemaan erilaisia asioita, joista vain muutamia mainitsin yllä. Itse hanketyö on erittäin mielenkiintoinen, ja työtehtävät ovat vaihtelevia. Olen saanut olla jaksollani kaikkien työntekijöiden ohjauksessa ja se on ollut rikkaus, sillä jokaiselta heiltä olen saanut oppia ja vinkkejä, joita voin hyödyntää tulevaisuudessa työskennellessäni ikäihmisten parissa. On ollut hienoa huomata, miten kolmen eri organisaation työntekijät toimivat yhteisen asian eteen omalla persoonallaan ja vankalla ammattitaidollaan.  Harjoittelujaksoni on selkiyttänyt minulle kokonaiskuvaa verkostotyöstä, sen merkityksestä ikääntyneille, ammattilaisille, ja kaikille verkostossa toimiville. Olen saanut myös ymmärrystä siitä, miten suuri ja merkityksekäs asia vapaaehtoistyö on ympäri suomen. On ollut ilo todeta, miten helppoa järjestö/hanketyössä on tarttua tuumasta toimeen, ilman sen kummempaa suurta byrokraattista pyörää. Asioista sovitaan tekijöiden kesken, ja laitetaan hihat heilumaan! Nopeallakin aikataululla saadaan asioita eteenpäin ja suunnitelmia pystytään myös tarpeen tullen muokkaamaan näppärästi. Kokonaisvaltaista ikäihmisten hyvinvointia tukevaa työtä, jossa osaajat yhdistävät voimansa.

Työharjoittelujaksoni Löydetään yhdessä! -hankkeessa päättyy tärkeän teeman ympärillä. Välittämisenpäivää vietetään 24.11 ja työharjoitteluni loppuhuipennuksena saan olla osallisena Kumppanuuskeskuksella vietettävässä Kumppis välittää tapahtumassa. Välittämisen viikon tarkoituksena on kannustaa ihmisiä välittämään toisistaan arjessa. Välittämistä toiselle ihmiselle voi osoittaa monella tavalla, vain mielikuvitus on rajana välittämisen tekoja toteuttaessa. Työharjoittelijana Löydetään yhdessä! -hankkeessa olen kokenut oloni tervetulleeksi, minut on huomioitu yhtenä ”joukkoon kuuluvana”. Keskustelulle on aina löytynyt aikaa töiden ohessa, olen saanut kysyä mieltä askarruttavista asioista ja olen oppinut paljon uutta. Olen päässyt osallistumaan monenlaisiin juttuihin, työharjoittelu jaksoni on ollut todella monipuolinen. Kokemukseni myötä hanketyö jää yhdeksi haaveekseni tulevaisuuteen. Valmistumiseni on oven takana, ja mielenkiinnolla odottelen, mitä mahdollisuuksia tulevaisuus minulle antaa. Kiitos Matleena, Riitta ja Minna, teillä työharjoittelijasta on pidetty todella hyvää huolta. Myös tämä on osaltaan välittämistä! Välitetään toisistamme vuoden jokaisena päivänä.

Lämmintä mieltä ja rauhaisaa joulun odotusta kaikille!

Krista S

 

 

TYÖHARJOITTELUSSA LÖYDETÄÄN YHDESSÄ! -HANKKEESSA

 

Olen kolmannen vuoden geronomiopiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta. Vanhustyöstä minulla on kohtuullisen pitkä työhistoria ennen nykyisiä opintoja, mutta kolmas sektori on minun kohdallani jäänyt työelämässä suhteellisen tuntemattomaksi. Geronomin opinnoissa harjoittelut ovat olennainen osa opiskelua. Suoritin syventävien opintojen harjoittelujaksosta viisi viikkoa Löydetään yhdessä! -hankkeessa. Minua kiinnosti erityisesti hanketyöhön tutustuminen, mutta toivoin saavani kokemusta harjoittelun aikana myös eri järjestöjen, yhdistysten, seurakunnan ja vapaaehtoistyön merkityksestä vanhustyössä. Hanketyö ja kolmannen sektorin toiminta on olennainen osa geronomin osaamista.

 

Mitä harjoittelu on minulle antanut?

Lyhykäisyydessään voin sanoa harjoittelun antaneen minulle paljon enemmän kuin uskalsin toivoa! Harjoittelun aikana pääsin monenlaiseen toimintaan mukaan. Tutustuin hankeprojektin eri vaiheisiin ja pääsin tutustumaan myös muihin hankkeisiin. Sain osallistua koulutuksiin, palavereihin, yhteistyöfoorumeihin, pop up tapahtumaan, messuille, ryhmäkohtaamisiin, asiakastapaamisiin, vapaaehtoistyöhön ja moniin muihin toimintoihin. Harjoitteluni oli siis hyvin monipuolinen. Kiitos tästä monipuolisesta mahdollisuudesta kuuluu Löydetään yhdessä! -hankkeen työntekijöille.

Valtakunnallinen vanhuspolitiikka korostaa kotona asumisen ensisijaisuutta. Kolmannen sektorin toiminnalla on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut edellyttävät tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin, hyvinvointialueiden sekä kuntien välillä. Harjoitteluni aikana havaitsin, että yhteistyötä näiden toimijoiden välillä tehtiin. Yhteistyö on kuitenkin vielä kohtuullisen vaatimatonta, mutta yhteistyön tiivistyminen lähiaikoina ja tulevaisuudessa oli selvästi havaittavissa. Verkostoitumisen tärkeys tuli harjoittelun aikana jatkuvasti esille. Verkostoitumisesta kirjoitin aiemmassa blogikirjoituksessa ”Geronomin mietteitä seniorimessuilta”.

Ikääntyneiden ihmisten kotona asumista korostava vanhuspolitiikka painottaa ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittämistä. Löydetään yhdessä! -hanke on tästä oiva esimerkki. Hankkeen tavoitteena on oululaisten yli 65-vuotiaiden yksinäisyyttä kokevien, haastavassa elämäntilanteessa olevien toimijuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen löytävän työn avulla. Hanke on erittäin tärkeä ja ajankohtainen. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla voidaan muun muassa edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta. Mielekäs tekeminen arjessa tuo elämänlaatua, hyvinvointia ja on voimavara, josta saa voimaa arkeen. Löydetään yhdessä! -hanke tarjoaa aitoja kohtaamisia ikääntyville ja pyrkii yhdessä ikääntyvän kanssa löytämään ratkaisuja, joiden avulla voidaan toteuttaa ikääntyvälle mielekästä tekemistä ja tukea kotona asumista. Harjoittelussa oli ilo nähdä hankkeen työntekijöiden aito auttamisen halu. Kiireettömät, aidot kohtaamiset voivat antaa ikääntyvälle eväitä arjen hallintaan. Löydetään yhdessä! -hanke tekee erittäin arvokasta työtä vanhustyön kehittämisen hyväksi.

 

Lopuksi

Harjoittelukokemukseni Löydetään yhdessä! -hankkeessa oli erittäin positiivinen. Hanketyöntekijät ovat rautaisia ammattilaisia ja he tekevät tärkeää ja arvokasta työtä, jota tulisi arvostaa paljon nykyistä enemmän. Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa kolmatta sektoria. Sain ilolla todeta, kuinka heidän työtään arvostettiin ja heitä huomioitiin Löydetään yhdessä! -hankkeen työntekijöiden toimesta.

Geronomiopiskelijana koen saaneeni harjoittelusta uutta ammatillista näkökulmaa vanhustyön kehittämiseen ja vanhustyössä työskentelyyn. Suosittelen lämpimästi hankeharjoittelua ja yleensäkin kolmannen sektorin harjoittelukokemusta kaikille geronomiopiskelijoille. Harjoittelu vaatii oma-aloitteisuutta ja luovuutta. Olkaa uteliaita, kysykää, kommentoikaa, ottakaa asioista selvää.

Suuret kiitokset Löydetään yhdessä! -hankkeen Matleena, Riitta ja Minna! Teette todella arvokasta ja tärkeää työtä!

Terhi Mertaniemi, Geronomiopiskelija Lapin AMK

 

 

Terhin omakuva

GERONOMIOPISKELIJAN MIETTEITÄ SENIORIMESSUILTA


Seniorimessut Oulussa ovat jokavuotinen tapahtuma, jossa on mukana suuri määrä asiantuntijoita ja näytteilleasettajia. Tänä vuonna messut olivat Ouluhallissa 16.–17. syyskuuta. Messujen teemana olivat hyvä terveys, inspiroiva vapaa-aika sekä sujuva arki.

Olen geronomiopiskelija Terhi Mertaniemi Lapin ammattikorkeakoulusta. Teen työharjoittelua Löydetään yhdessä! -hankkeessa, joka on Oulun löytävän vanhustyön kehittämishanke. Onnekseni Oulun seniorimessut sattuivat olemaan harjoitteluni aikana ja sain olla mukana lauantaipäivänä esittelemässä hanketta messuilla. Tapahtumana Oulun seniorimessut oli minulle uusi kokemus. Ohjelmassa oli asiantuntijoiden luentoja sekä runsaasti näytteilleasettajia. Messut keräsivät yhteen suuren määrän messuvierailijoita ja ammattilaisia.


Aitoja kohtaamisia

Messuvierailijoita oli ilahduttavan paljon liikkeellä. Erityisen mieleenpainuvaa oli senioreiden kohtaaminen. Aito kohtaaminen antaa mahdollisuuden jakaa asioita, se synnyttää oivalluksia ja voimaannuttaa. Aito kohtaaminen on kiireetön, vaikka se olisi kestoltaan lyhyt. Mieleenpainuvaa ja ilahduttavaa oli senioreiden avoimuus. Kohtaamani ihmiset saattoivat olla etsimässä itselleen mielekästä tekemistä arkeen, jotkut asioivat omaisen tai läheisen puolesta ja jotkut olivat liikkeellä tutustumassa palveluihin, joita ehkä tulevaisuudessa tarvitsevat. Löydetään yhdessä! -hanke sekä Löytävän vanhustyön verkoston esittely antoi monelle seniorille uutta tietoa. Moni seniori kaipasi ohjaamista ja neuvontaa erilaisista palveluista.

”Jokainen aito kohtaaminen tekee maailmasta vähän paremman paikan elää”.


Verkostoituminen kannattaa

Messut ovat oiva paikka ammatilliseen verkostoitumiseen ja yhteiskehittämiseen. Tiedon välittäminen ja oman osaamisen päivittäminen on osa verkostoitumisen ydinajatusta. Työelämässä tuskin kukaan pärjää enää ilman verkostoitumista. Vastavuoroisissa keskusteluissa opitaan toisilta toimijoilta uutta ja omia näkökulmia on mahdollista tuoda esille. Verkostojen avulla asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata kokonaisvaltaisesti ja uuden kehittäminen mahdollistuu.

Messuilla kävin useita keskusteluja eri ammattilaisten ja toimijoiden kanssa. Keskustelut olivat rakentavia ja yhdessä tekeminen sekä moniammatillisuus korostuivat. Verkostoissa eri ammattilaisten osaaminen ja vahvuudet tulevat esille. Tämä mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen huomioimisen. Verkostoitumisen tärkeys on korostunut minulle harjoittelun aikana ja messut ovat verkostoitumiselle erittäin hedelmällinen paikka.

”Yhteistyössä on voimaa”.


Lopuksi

Messuille osallistuminen oli mieleenpainuva kokemus. Oli opettavaista olla osallisena Löydetään yhdessä! -hankkeen mukana messujärjestelyissä ja messutapahtumassa. Messutunnelma oli lämmin ja ”yhteen hiileen puhaltamisen” tunnelman aisti.

Messuilta sain paljon uutta oppia. Senioreiden kanssa kohtaamiset olivat erityisen mieleenpainuvia. Geronomi ammattinimikkeenä oli useille tuntematon, joten omaa ammattikuvaa oli ilo tuoda esille.

Suosittelen opiskelijoita tarttumaan tilaisuuteen olla mukana harjoittelujen aikana messuilla. Messuille osallistuminen oli kaikin puolin omaa osaamista kehittävää ja erittäin mukava kokemus.


Mukavaa syksyä,

Terhi Mertaniemi